انتصاب جناب آقای رضا قمرزاده به عنوان مشاور عالی معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش
انتصاب جناب آقای رضا قمرزاده به عنوان مشاور عالی معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش

به موجب حکم زیر جناب آقای دکتر اصغر باقرزاده، جناب آقای  رضا قمرزاده به عنوان مشاور عالی معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش منصوب شدند.

به موجب حکم زیر جناب آقای دکتر اصغر باقرزاده، جناب آقای  رضا قمرزاده به عنوان مشاور عالی معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش منصوب شدند.