بازدید معاون محترم وزارت آموزش و پرورش از غرفه موسسه فرهنگی منادی تربیت
بازدید معاون محترم وزارت آموزش و پرورش از غرفه موسسه فرهنگی منادی تربیت
بازدید معاون محترم پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش از غرفه موسسه فرهنگی منادی تربیت

جناب آقای دکتر باقرزاده معاون محترم پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش و جناب آقای بیگدلی مشاور ایشان از غرفه ما بازدید کردند.

حضور ایشان مایه دلگرمی کارکنان موسسه فرهنگی منادی تربیت شد.