حضور سه تن از نویسندگان برجسته کشور در غرفه موسسه فرهنگی منادی تربیت
حضور سه تن از نویسندگان برجسته کشور در غرفه موسسه فرهنگی منادی تربیت

در ششمین روز از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران سه تن از نویسندگان بلند آوازه کشور آقایان بیوک ملکی، بابک نیک طلب و محمد میرکیانی از غرفه موسسه فرهنگی منادی تربیت بازدید کردند.

در ششمین روز از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران سه تن از نویسندگان بلند آوازه کشور آقایان بیوک ملکی، بابک نیک طلب و محمد میرکیانی از غرفه موسسه فرهنگی منادی تربیت بازدید کردند.