حضور مدیرعامل موسسه فرهنگی منادی تربیت در غرفه موسسه
حضور مدیرعامل موسسه فرهنگی منادی تربیت در غرفه موسسه

جناب آقای رضا قمرزاده در پنجمین روز از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از غرفه موسسه فرهنگی منادی تربیت بازدید کردند. جناب آقای داود یاراحمدی هنرمند کشورمان نیز با ایشان همراهی کردند.

جناب آقای رضا قمرزاده در پنجمین روز از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از غرفه موسسه فرهنگی منادی تربیت بازدید کردند. جناب آقای داود یاراحمدی هنرمند کشورمان نیز با ایشان همراهی کردند.