دیدار با مدیر مسئول انجمن فرهنگی ناشران آموزشی
دیدار با مدیر مسئول انجمن فرهنگی ناشران آموزشی

در این نشست دو طرف درباره همکاری و گسترش فرهنگی بیشتر در حوزه نشر و آثار کتابهای حوزه کودک و نوجوان و همچنین گستره‌ی حضور بیشتر دیگر ناشران طی یک برنامه‌ریزی مدون در سال جاری گفتگو کردند.

در این نشست دو طرف درباره همکاری و گسترش فرهنگی بیشتر در حوزه نشر و آثار کتابهای حوزه کودک و نوجوان و همچنین گسترهی حضور بیشتر دیگر ناشران طی یک برنامهریزی مدون در سال جاری گفتگو کردند.